Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Digital Care sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
–  listownie na adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00–008 Warszawa
–  przez e-mail: contact@digitalcaregroup.com
–  telefonicznie: +48 22 716 20 55

Inspektor ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia administrator danych: Digital Care Sp. z o.o., wyznaczył inspektora ochrony danych. Osoby, których dane osobowe dotyczą mogą się kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.
Inspektorem ochrony danych (IOD) w Digital Care Sp. z o.o. jest Bartosz Czernek.
W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: iod@digitalcaregroup.com.
Osoby, których dane dotyczą mogą się także kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00–008 Warszawa z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
–  udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie
–  realizacji warunków zawartej umowy
–  wypełnienia przez nas obowiązków prawnych
–  ustalenia i dochodzenia roszczeń
–  prowadzenia analiz dotyczących sprzedaży i korzystania z naszych usług (co stanowi uzasadniony interes przedsiębiorstwa) oraz przedstawiania naszych produktów i oferowania naszych usługi (marketing).

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania umowy. Po jej wygaśnięciu dane będą przez nas przetwarzane w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. W zakresie jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, będziemy przechowywać dane do chwili wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych (np. dostawcom usług IT, firmom kurierskim, agencjom reklamowym). Takie podmioty będą przetwarzać Twoje dane wyłącznie na podstawie umowy z nami, zgodnie z naszymi poleceniami, w zakresie świadczonych przez nas usług.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe domyślnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), przy czym w szczególnych przypadkach dane mogą być przesyłane do krajów trzecich (poza EOG), gdy jest to konieczne do wykonania stosunku zobowiązaniowego, jest wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Wytyczne Grupy Digital Care w zakresie ochrony danych osobowych zapewniają w takim przypadku zgodność z określonym przepisami (m.in. RODO) poziomem ochrony danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
–  dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania
–  żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia
–  sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, gdy przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa
–  uzyskania z naszej strony interwencji ludzkiej w sprawie decyzji podejmowanej w sposób w pełni zautomatyzowany
–  przenoszenia Twoich danych, o ile będzie to technicznie możliwe, przy czym uprawnienie nie dotyczy danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub prawnie chronionych
–  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami – dane kontaktowe znajdują się w pkt 1 i 2 powyżej.

Prawo wycofania zgody

W zakresie jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Taką zgodę możesz wycofać poprzez przekazanie oświadczenia w następujący sposób:
–  listownie na adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00–008 Warszawa
–  telefonicznie pod numerem: +48 (22) 716 20 55
–  na adres e-mail: contact@digitalcaregroup.com
–  poprzez stosowny link dołączany do e-maila

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Jeżeli nie zdecydujesz się na podanie danych, nie będziemy też w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie.